Zaproszenie do udziału w II Forum Innowacji Transportowych

19 listopada 2013 transport-polska.pl

Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) we współpracy z Klastrem Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowym II Forum Innowacji Transportowych - Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju

II Forum odbędzie się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, ministrów Rządu RP, posłów i senatorów RP, uniwersytetów i politechnik w kraju i za granicą, organizacji biznesowych krajowych i zagranicznych, oraz przedstawicieli sektora prywatnego, centrów naukowo-przemysłowych, stowarzyszeń, klastrów oraz organizacji pozarządowych.

 

Koncepcja II Forum

II Forum stanowić będzie platformę do interdyscyplinarnej debaty i dyskusji nad zagadnieniami innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze, mającym strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, Unii Europejskiej i Świata. Podjęty zostanie dialog intelektualny i przedstawione zostaną praktyczne przykłady działań innowacyjnych. Forum stanowić będzie narzędzie dla upowszechnienia zrozumienia roli i znaczenia, przekazania informacji, oraz promocji innowacji w transporcie, logistyce i infrastrukturze w otoczeniu globalnej gospodarki, zwiększającej się wymiany handlowej, konieczności zwiększenia efektywności działania, oraz ochrony środowiska naturalnego.

II Forum Innowacji Transportowych

 

Odbiorcy

II Forum jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Uczestnikami i odbiorcami debat będą przedstawiciele tzw. potrójnej helisy:

a) sektora publicznego i administracji w tym administracji państwowej, a w szczególności samorządów i miast;

b) sektora prywatnego i praktyki gospodarczej;

c) nauki tj. uczonych i pracowników nauki, uniwersytetów, instytutów badawczych i rozwojowych, think-tanków.

Poza tym obrady II Forum są skierowane do krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych i społecznych, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych i eksperckich, izb handlowych, centrów naukowo-przemysłowych, klastrów, oraz wszystkich innych form aktywności i inicjatyw społecznych. II Forum jest także ofertą dla osób prywatnych, studentów doktorantów i ekspertów, oraz publikatorów chcących zaangażować się w poważną dyskusję i argumentację na temat innowacji, transportu, logistyki i infrastruktury.

 

Zakres Tematyczny

Debaty, wymiana poglądów oraz prezentacje dotyczyć będą wielu interdyscyplinarnych obszarów tematycznych: 

  • Podkreślone i omówione zostanie znaczenie innowacyjnego myślenia i interdyscyplinarnego podejścia dla zapewnienia skoordynowanego i efektywnego rozwoju transportu, logistyki i infrastruktury, jako jednych z podstawowych elementów dalszego rozwoju gospodarczego, 
  • Przedstawione zostaną argumenty dotyczące konieczności rozwoju współpracy międzynarodowej dotyczącej innowacji transportowych, logistycznych i infrastrukturalnych,
  • Przedmiotem debat będzie podniesienie świadomości, omówienie i przygotowanie wdrożenia efektywnych form współpracy przemysłu, administracji rządowej i nauki w celu podniesienia efektywności i lepszego wykorzystania funduszy krajowych, dotacji Unii Europejskiej, oraz zwiększenia udziału sektora prywatnego w finansowaniu i programowaniu działań badawczych i naukowych prowadzących do wdrożenia efektywnych interdyscyplinarnych innowacji,
  • Przedmiotem dyskusji będą zewnętrzne i wewnętrzne działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiego transportu, logistyki i infrastruktury z uwzględnieniem trendów i kierunków rozwoju gospodarki globalnej i wynikającej z niej konieczności wzrostu wymiany handlowej i współpracy inwestycyjnej,
  • W trakcie obrad Forum wskazane zostaną koncepcje i przykłady rozwoju struktur klastrowych, jako formy współpracy nauki i przemysłu oraz rozwoju innowacyjności otwartej, w ramach, której rozwijana jest współpraca i konkurencja, a także łączone są wysiłki i specjalizacje rożnych podmiotów biznesu, nauki i administracji,
  • Rozważone zostaną argumenty, możliwości i potrzeby proinnowacyjnego rozwoju kapitału ludzkiego, jako formy działania zwiększającego tempo wchodzenia sektora transportu, logistyki i infrastruktury w erę innowacji,
  • Przedyskutowane zostaną możliwości przygotowania i wdrożenia narzędzi i mechanizmów inżynierii finansowej, między innymi z wykorzystaniem środków europejskich, PPP, obligacji samorządowych, factoringu i rożnych innych form project finance,
  • Ocenione zostaną możliwości przyspieszenia wdrożenia innowacyjnych metod zarządzania przez szersze wykorzystanie systemów IT i ITS wspomagających procesy transportowe i logistyczne,
  • Rozważone zostaną możliwości przyspieszenia innowacji technologicznych i technicznych w transporcie, logistyce i infrastrukturze,
  • Dyskusja dotyczyć także będzie innych społecznych, zarządczych, finansowych, ekonomicznych aspektów rozwoju transportu, logistyki i infrastruktury włączając w to debatę na temat usprawnienia procesów politycznych i planowania strategicznego niezbędnych do wzrostu innowacji.

Obrady odpowiedzą na kilka strategicznych pytań takich, jak: Jaki jest potencjał innowacyjny Polski na tle Europy i świata?; Gdzie są mocne i słabe strony warunkujące innowacje w transporcie, logistyce i infrastrukturze?; Czy naprawdę transport, logistyka i infrastruktura są jest najmniej innowacyjnym sektorem gospodarki polskiej?; A jeśli tak to, dlaczego?;  Co należy zrobić, aby polski transport, logistyka i infrastruktura szybko przekształciły się w sektor oparty na wiedzy i innowacjach, odpowiadający potrzebom i ambicjom społeczeństwa i przyczyniający się do wzrostu poziomu i jakości życia?

 

Gala Finałowa, Nagroda Innowacyjności, Ambasador Innowacyjności w Transporcie.

W czasie II Forum odbędzie się uroczysta Gala Finałowa, podczas której nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników corocznego konkursu Nagroda Innowacyjności w Transporcie i przyznane zostaną tytuły Ambasadorów Innowacyjności w Transporcie 2013. Gali Finałowej towarzyszyć będzie uroczysta kolacja dla Laureatów i zaproszonych gości honorowych.

 

Wydarzenia Towarzyszące

II Forum towarzyszyć będą również dodatkowe wydarzenia: pokazy symulatorów, warsztaty i prezentacje innowacyjnych produktów, usług i koncepcji.

 

Sprawy Organizacyjne

II Forum jest wydarzeniem międzynarodowym. Obrady tej konferencji będą się odbywać w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne obrad konferencji. Uczestnikami debat, dyskusji i prelegentami będą przedstawiciele środowiska badawczego i naukowego z Polski i zagranicy, przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych.

 

Hotel i Miejsce II Forum

II Forum odbędzie się, 5-6 grudnia 2013 roku w Warszawie, w JM APART HOTEL przy ul. Grzybowskiej 45. (Rezerwacja: Tel. +48 22 2788888, Fax. +48 22 2788890, email: rezerwacja@jmaparthotel.pl. Dostępne są preferencyjne stawki hotelowe dla uczestników Forum w cenie 270 PLN wraz ze śniadaniem - po podaniu hasła: Forum Innowacji).

Szczegółowy, aktualizowany program II Forum, a także lista sponsorów, patronów honorowych i medialnych tego wydarzenia znajduje się na portalu Forum pod adresem: www.foruminnowacji.info.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać do 30 listopada 2013 roku pod adres forum@cati.org.pl. Po tym terminie, zgłoszenia będą akceptowane w miarę wolnych miejsc.


Zachęcamy do uczestnictwa w debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących II Forum!

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Fundacji CATI:

tel: +48 22 2197775

email: biuro@cati.org.pl,

Strony internetowe:

www.cati.org.pl

www.foruminnowacji.info.pl